City of Minneapolis: Trees available for $25 to Minneapolis residents

on

2016 City Trees Info

You can order a $25 tree to plant on your Minneapolis property this spring

Starting Monday March 7 in City Council Wards 3, 4, 5,6 and 10 and Monday, March 21 for the entire city, the City of Minneapolis is offering more than 1,200 three- to eight-foot trees for only $25 each. Mark your calendar now.[alert close=”true” type=”success”] Order your tree at www.treetrust.org or call 952-767-3886. You must pick the trees up on May 21, 22, or 23 at the Minneapolis Impound Lot.

Trees are available for Minneapolis property owners including residents, businesses and nonprofits.

Choose from several varieties and sizes of trees, including fruit trees. First-come, first-served – order early for best selection. Limit one tree per property, maximum three properties.

Healthy trees look beautiful in your neighborhood, increase property values, help clean the air you breathe, absorb carbon dioxide, save on your energy bills with strategic planting, keep the city cooler in the summer, provide homes for wildlife and help manage stormwater.

____________________________________________________________________________________

Hmong

Muajntoomuag $25 ibtsobtwgraukojcojmus cog rauntawmkojlubtsevhauvnroog Minneapolis lubcaijnploojntooshlav no.

Pib Monday, lub 3 Hlintujhnubtim 7, nyobcov “khun” 3,4,5,6, thiab 10 thiab Monday, lub 3 hlintujhnubtim 21 rau tag nrolubnroog, lubnroog Minneapolis muajntautshajntawm 1,200 tsobntoosiabtxogpebmusrauyimruammuag $25 ibtsobxwb. Sau tseg tam sim no.  Mus yuavkojtsobntoontawm www.treetrust.org losyoghumusrau 952-767-3886.  Yogyuavlawm, kojyuavtsummusthaujkojtsobntooraulub 5 hlintujhnubtim 21, 22, losyog 23 nyobntawm Minneapolis Impound Lot.

Covntoo no yogmuabraucovtswvmuajtsevnyobhauvlubnroog Minneapolis xws li vajtsenyob, cov lag luamthiabcovkoomhaum.

Yuavmuajntauhomntooraukojxaiv, nrograucovntootxi tau txiv.Leejtwgxubtuaj-cesxub tau – xajthaumntxovthiajxaiv tau cov zoo dua.Iblubtsevtsuas tau ibtsobxwb, ntautshajyogpeblubtsev.

Cvntoohlob zoo yuavuarauthajtsamibncigkojnyob zoo nkaujtuaj, uarautejvajtsencenqituaj, pabtukomcovcuakojnqusua pa huvtuaj, nqus tau cov carbon dioxide pobtseg, pabtxuag tau kojtejkevsivhluav taws xob, pabceevlubnroogkomnyoblajntxiagthaumlubcaijsov, muab chaw nkaumrautej me kabnoogthiabpabtswjtejdejkuavthaumlos nag xob nag cua.

Somali

Waxaaddalbbankartaa geed qiimihiisuyahay $25 siaadugubeeratoGurigaagamarkalagabaxoQaboobaha (Barafka).

Magaalada Minneapolis waxaybixinaysaa in kabadan 1,200 (Kun iyoLaboboqol) oo geed oodhererkooduyahayilaaSideed 8 fiit, halkiigeednauuqiimihiisuyahay $25. Xaafadaha (Ward) 3,4,5, 6iyo10waxa ay dalbaankaraanGeedahanlagabilaaboIsniinta, bishaMaarso7keeda, (Monday March 07). Xaafahadaha kale iyodhamaanxaafadaha (Wards) magaaladaoodhanawaxaydalbankaraanGeedahaanlagabilaaboIsniinbishaMarso21deeda (Monday, March 21).Meelkuqoromaalmahaan, oo u diyaargaroowhelidaGeedahaas.Hadii kale Kadalbbogeedkaaga www.treetrust.org amawac telephone ka 952 767 3886.Hadiiaaddalbato geed/geedowaainaadGeedkaaga/GeedahaagakasooqaadataaGoobta: Minneapolis Impound Lot, Maalmahabisha May ay tahay21, 22,iyo23HadiiaadanGoobtaasgaraynaynWac 311 silaguugutilmaamo.

Geedahawaxaahelikaraookaliyadadkahanti ma-guurta ah kulehMagaalada Minneapolis, qofdeganMagaalada, qofganacsikuleh, amaHay’adkashaqaysaarimahadantaguud.

Kadooronoocac kala duwanoogeedo ah iyowalibadheraro kala duwan, aynaka mid yihiingeedahamidhaha la cunoleh.Sida loo soo kala horreeyoayaalaguuguadeegayaa – markaahore u dalbbosiaad u-heshoxulashadauguwanaagsan.Halkiimilkiilabawaainuudalbadaahal geed, ugubadnaanailaasedexGuri.

Geedahacaafimaadkaqabawaxa ay xaafadaheenakadhigaanmeeloqurxoon, waxaaynasare u qaadaanqiimahaGuryaha, waxa ay gacankageeystaanineysifeeyaanhawadaaadneefsato, waxaaynanuugaanwasaqdakaarbon-dhay-ogsaydhka, waxa ay yareeyaanbiilkaaadkubixisoTamarta (Energy), waxa ay kadhigaanMagaaladaqaboowxiligakulaylaha, waxaaynaGuryahakadhigaanmeeloDuurjoogtokunoolaankarto, waxa kale oo  aygacankagaystaan wax kaqabashadaDaadadka.

Spanish

Encargue un árbol por $25 para plantarlo en su propiedad de Minneapolis esta primavera

A partir del lunes 7 de marzo  usted puede ordenar su árbol si vive en los distritos 3, 4,5, 6 y 10 o a partir del 21 de marzo para el resto de la ciudad.  La ciudad de Minneapolis  está ofreciendo más de 1,200 árboles de entre cinco y ocho pies por tan solo $25 cada uno. Márcalo en tu calendario. Ordena tu árbol ahora: www.treetrust.org  o llama al teléfono  952-767-3886. Tienes que recoger tu árbol los días 21,22, y 23 de mayo en el corralón de autos de la ciudad.

Los árboles son disponibles para dueños de propiedades de Minneapolis y los residentes, empresas y organizaciones sin fines de lucro.

Escoge el tipo de árbol y su tamaño,  tenemos  árboles frutales. Ordena ahora para escoger lo mejor.  Hay un límite de un árbol por propiedad y un máximo de  propiedades.

Los árboles sanos se ven hermosos en su barrio, aumentan el valor de las propiedades, ayudan a limpiar el aire que respiramos, absorben el dióxido de carbono, al plantarlos estratégicamente nos permiten ahorrar energía  eléctrica,  mantiene la ciudad más fría durante el verano, brinda hogares para la fauna y ayuda a manejar el agua de las tormentas.

February 2, 2016